Podstawowe zasady obsługi programu

Program "Środowisko Opłaty " jest na tyle złożonym programem, że wymaga znajomości obsługi komputera i typowych programów w systemie Windows i jednocześnie na tyle prostym i czytelnym, że szczegółowa instrukcja "krok po kroku" wydaje się zbędna.
Strona techniczna obsługi programu wymaga jedynie przedstawienia głównych zasad poruszania się po programie.
Strona merytoryczna wymaga znajomości zagadnień ochrony środowiska. Dlatego więcej miejsca poświęcono wyjaśnieniom zasad naliczania opłat, a pojawiające się na ekranie podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól dotyczą głównie zagadnień merytorycznych.

Główne okno programu, które pojawi się zaraz po jego uruchomieniu zawiera menu, które umożliwia łatwy dostęp do podstawowych funkcji programu. Po najechaniu na przyciski w oknie głównym programu pojawia się opis funkcji, którą realizuje przycisk.

Nawigacja w oknie programu

Mysz

Przy przeglądaniu danych wygodnie jest korzystać z myszy.

Suwaki na dole okna pozwalają na wygodne poruszanie się po tabeli.

Aby edytować zwykłą komórkę tekstową należy ją zaznaczyć myszą.

Aby rozwinąć komórkę tekstową należy dwukrotnie kliknąć ją myszą.

Aby rozwinąć listę ze znacznikiem należy dwukrotnie kliknąć ją myszą.

Strzałki

Po tabeli poruszamy się przy pomocy strzałek (kursorów).

Enter

Enter kończy edycję zwykłej komórki tekstowej.

Enter kończy wybór pozycji z rozwiniętej listy i zamyka listę.

Esc

Esc cofa edycję o jeden krok do tyłu.

Esc anuluje ostatnie polecenie.

Tab

Tab służy do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi elementami okna.

Użytkownicy programu przyzwyczajeni do pracy z klawiaturą mogą w ramach danego okna nie posługiwać się myszą, ale zestawem klawiszy:

Tab - aby przejœć do następnej komórki w ramach danego okna,

Tab - aby zakończyć edycję zwykłej i rozwijanej komórki tekstowej i przejœć do następnej komórki,

Enter oraz kursory - aby dokonać wyboru z rozwijanej listy.

Najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu danych

źle wpisana liczba

Użytkownikom programu często myli się przecinek z kropką, podczas gdy tylko jeden z tych symboli program uznaje za znak oddzielający częœć całkowitą liczby od dziesiętnej. Domyœlnie jest to przecinek, ale jeœli z jakiegoœ powodu wolisz używać kropki, ustaw "kropkę" jako separator dziesiętny (opcja >Inne< paleta >Ustawienia programu<).

źle podana data

Błąd bardzo podobny do opisanego powyżej. Aby go uniknąć, daty w programie wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD. Czyli najpierw rok w czterocyfrowej formie, potem po myœlniku miesiąc, myœlnik i dzień.

nie wypełnione pole

Jeœli pole musi być wypełnione, program nie zaakceptuje braku wypełnienia. Jednak w polach tekstowych wystarczy jeden znak (niezauważona kropka, przecinek), aby program uznał pole za wypełnione.

źle dobrana jednostka miary

Szczególną uwagę należy zachować przy wprowadzaniu danych:

  • zużycia paliw płynnych w kotłach w [m3], gęstoœć w [Mg/m3]
  • zużycia paliw gazowych w kotłach w [10^6 m3] (milionach m3)
  • wskaŸników emisji w procesach produkcyjnych
  • w [kg/ przyjętą jednostkę produkcji]
  • zużycia paliw w silnikach spalinowych w [Mg]
  • składowania odpadów w [Mg]

[Mg] = [tona]