Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Od 1998r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podmiot korzystający ze środowiska

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 pkt 20) Prawa ochrony środowiska, podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Za co należy wnosić opłaty?

Wnosimy opłaty za:

Opłaty wnosimy do marca następującego po upływie każdego roku rozliczeniowego:

Wykazy do urzędu wojewódzkiego 

Wykazy, na podstawie których ustalono opłaty przedkładamy w terminie wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska właściwemu marszałkowi województwa. Podmioty, które mają uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami i nie prowadzą składowania odpadów na składowiskach, nie wnoszą opłat za składowanie odpadów.

PROGRAM "ŚRODOWISKO OPŁATY " PRZYGOTOWUJE WYKAZY DLA MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW

Pozwolenia 

Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, ustawie o odpadach i Prawie wodnym) jest zobowiązany posiadać:

Zwyżka za brak pozwolenia

Dokumentacja 

Każdy podmiot jest zobowiązany prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą (art. 287 Prawa ochrony środowiska):