Obliczanie wskaźników emisji na podstawie danych pomiarowych

Wzory przeliczeniowe wykorzystywane przy obliczaniu wska¼ników emisji dla "du¿ych kot³ów" na podstawie danych pomiarowych.

Paliwa sta³e [Mg]

1. Obliczenie godzinowego zu¿ycia paliwa w czasie pomiaru

        gdzie: 
           Q   - wydajnoœæ kot³a [MW]
           pi   - wskaŸnik obci¹¿enia kot³owni [%]
           Wd - wartoœæ opa³owa paliwa [MJ/kg]
           h    - sprawnoœæ kot³a [%]

2. Obliczanie wskaŸników emisji

 

Paliwa p³ynne [m3]

1. Obliczenie godzinowego zu¿ycia paliwa w czasie pomiaru

 

        gdzie:

Q      - wydajnoœæ kot³a [MW]
pi      - wskaŸnik obci¹¿enia kot³owni [%]
wd    - wartoœæ opa³owa paliwa [MJ/kg]
h
       - sprawnoœæ kot³a [%]
g        - gêstoœæ paliwa [Mg/m3]  
           (typowy olej opa³owy lekki  g = 0,850-0,860 Mg/m3)

2. Obliczanie wskaŸników emisji

          

           weCO    j.w.
           weCO2   j.w.
           wePy³     j.w.

        gdzie: 

           ESO2, ENO2, ECO, ECO2, EPy³ - emisja substancji wg pomiaru [kg/h]
           B    - godzinowe zu¿ycie opa³u w czasie pomiaru [m3/h]
           Sc   - zawartoœæ siarki ca³kowitej w paliwie [%]

Paliwa gazowe [106 m3]

1. Godzinowe zu¿ycia paliwa gazowego w czasie pomiaru wg licznika
2. Obliczanie wskaźników emisji

          
          
weCO     j.w. 
          
weCO2     j.w.
           wePy³     j.w.

        gdzie: 

           ESO2, ENO2, ECO, ECO2, Epy³ - emisja substancji wg pomiaru [kg/h]
           B    - godzinowe zu¿ycie gazu przy pomiarze [106m3/h]
           Sc   - zawartoœæ siarki ca³kowitej w paliwie [mg/m3]
                   (normowa zawartoœæ siarki  Sc = 40mg/m3)