Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za składowanie odpadów

Zgodnie z art. 279 Prawo ochrony środowiska, opłatę ponosi posiadacz odpadów, czyli zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach władający powierzchnią ziemi, na której znajduje się składowisko, a więc zarządzający składowiskiem.

Jeżeli podmiot ma uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami i przekazuje odpady do składowania na składowiskach odbiorcom również posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, i na terenie, którym włada, nie ma własnych składowisk odpadów, to

NIE WNOSI OPŁAT ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW.

Podwyższone opłaty za odpady

Podmiot wnosi opłaty podwyższone za odpady, zgodnie z art. 293 Prawo ochrony środowiska za:

Jeżeli podmiot nie ma uregulowanego stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, tj. powinien, a nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenia przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (powyższe nie dotyczy odpadów komunalnych), a magazynuje odpady (gromadzi odpady przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem), to WNOSI OPŁATY PODWYŻSZONE ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW za każdą dobę składowania.

Magazynowanie odpadów

Nieselektywne składowanie odpadów 

W programie "Środowisko Opłaty" w polu "Uwagi", w przypadku nieselektywnego składowania odpadów, zgodnego z instrukcją eksploatacji składowiska, podajemy rodzaje odpadów, które zostały zmieszane.