Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za pobór wód

Proponuje się najpierw wypełnić panel >Pobór wody zwolnionej z opłat<, aby nie wliczyć przez pomyłkę do opłat np. wody pobranej z rzeki lub jeziora na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych, albo wody pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów, lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Wypełnianie komórek "Woda zakupiona" i "Woda sprzedana" jest podaniem informacji, której wymaga projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ..... w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobie ich przedstawiania. Powyższe dane nie biorą udziału w obliczeniach i nie mają wpływu na wysokość opłat.

Minister Środowiska ustala aktualne stawki opłat za wodę pobraną:
- za pobór wody podziemnej
- za pobór wody śródlądowej powierzchniowej

W zależności od jakości pobranej wody (przy czym jakość określona jest przez sposób uzdatniania wody na potrzeby zakładu) i od obszaru kraju, rozporządzenie wprowadza "współczynniki różnicujące" stawki opłat (mnożniki do stawek), wynoszące:
- od 0,2 do 2 dla wód podziemnych
- od 0,5 do 2,8 dla wód powierzchniowych
- od 1 do 1,2 w zależności od miejsca poboru wody

Jeżeli uzdatnia się części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru przy pomocy przyrządów uwierzytelnionych w rozumieniu ustawy Prawo o miarach, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.