Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za kotłownie i procesy produkcyjne

Jeżeli filie zakładu zlokalizowane są w innych województwach, przekazujemy im program do rozliczania się z właściwym urzędem marszałkowskim. Warunkiem odblokowania programu jest ten sam REGON.

Zobacz jak naliczyć opłatę za procesy produkcyjne

 

1. Wstępnie wydzielamy instalacje

Instalacją jest stacjonarne urządzenie, albo zespół stacjonarnych urządzeń powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, albo obiekt budowlany niebędący urządzeniem technicznym ani ich zespołem, których eksploatacja może spowodować emisję.

2. Wprowadzamy poszczególne instalacje

3. Wprowadzamy dane dotyczące instalacji

Do każdej instalacji wprowadzamy "Dane zaznaczonej instalacji" dotyczące:

Duże kotły:

Pogram "Środowisko Opłaty" umożliwia wpisanie dowolnych urządzeń redukcyjnych i wprowadzenie różnych wskaźników redukcji dla różnych emitowanych substancji.

Program "Środowisko Opłaty" umożliwia założenie własnego typu paleniska i wprowadzenie własnych wskaźników emisji ( opcja >Wskaźniki<, paleta >Kotły o dużej mocy<, klawisz >Dodaj palenisko< )
W szczególności dotyczy to spalania drewna, dla którego byłe MOŒZNiL nie okreœliło oficjalnie w żadnych materiałach wskaźników emisji. Przyjmuje się wskaźniki emisji według publikacji EPA No AP-42

Substancja

Spalanie drewna

Uwaga: dla drewna przyjmuje się weSO2 = 0 kg/Mg

Dalszych przeliczeń należy dokonywać przy założeniu:

- ciężar objętoœciowy 0,6 - 1,1 Mg/m3 (przyjmuje się 0,7 Mg/m3)

- kalorycznoœć dla drewna 14,5 GJ/Mg

SO2

0 - 1,5 kg/Mg

NO2

5 kg/Mg

CO

1 kg/Mg

CO2

83 kg/GJ (odpady drewniane) 92 kg/GJ (drewno)

pył

12,5-15 kg/Mg (bez zawracania) 15-17,5 kg/Mg (z nawrotem 50%) 20-25 kg/Mg (z nawrotem 100%)

Program "Środowisko Opłaty" umożliwia wprowadzenie danych pomiarowych i automatyczne przeliczenie tych danych na wskaźniki emisji, które następnie wykorzystuje do wyliczania emisji na podstawie zużycia paliwa. Nie można jednak zapominać, że dane pomiarowe muszą być udokumentowane, a przyjęte do opłat paliwo mieć te same parametry, co użyte podczas pomiaru.

Małe kotły:

Jeżeli używamy opału dobrej jakoœci i posiadamy wersję programu z "dużymi kotłami", to mniej zapłacimy, jeżeli potraktujemy wszystkie instalacje, również te o mocy =< 5,0 MWt, a więc "małe kotły" jako "duże kotły" i obliczymy emisję podając zużycie i parametry paliwa.

Jest to jednak tylko, chociaż powszechnie stosowana, interpretacja przepisów.

Procesy produkcyjne:

Wprowadzamy dane wszystkich procesów powodujących emisję substancji.

Przeładunek benzyn:

Więcej informacji o opłatach za przeładunek benzyn>

Chowu i hodowla drobiu:

Więcej informacji o opłatach za chów i hodowlę drobiu>