Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za chów i hodowlę ryb

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne (Dz.U.2002.233.1957):

   1. Od 2003r. płacimy opłaty za chów i hodowlę ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych.
   2. Rozliczamy się nie kwartalnie, ale rocznie za okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.
   3. Opłatę naliczamy za okres jak wyżej (za rok) i wnosimy na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego:
         1. albo za substancje: BZT5, ChZT, zawiesinę ogólną i wnosimy do końca maja
         2. albo ryczałtem za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu roku przy produkcji ponad 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu i wnosimy do końca czerwca
   4. Zwolnione z opłat jest wprowadzanie do wód lub do ziemi wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli jeżeli:
         1. rodzaj i ilość substancji nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód
         2. przyrost masy ryb lub innych organizmów żywych w ciągu roku nie przekracza 1500 kg na 1 ha powierzchni użytkowej stawu

PROGRAM "ŚRODOWISKO" NIE NALICZA OPŁAT ZA CHÓW I HODOWLĘ RYB