Najczęściej zadawane pytania

Jak przenieść dane pomiędzy programami?

Program na kolejny rok instalujemy po zakończeniu pracy z rokiem poprzednim – kolejna instalacja pozwala na import danych z poprzedniego roku.

Mamy pozwolenie tylko na część instalacji. Jak naliczyć opłatę?

W przypadku płacenia zwyżki z tytułu braku pozwolenia, prosimy o grupowanie w instalacjach tych źródeł/substancji, które są przedmiotem decyzji oraz osobno tych, które nie są przedmiotem pozwolenia, aby program nie naliczał niepotrzebnie zwyżki od źródeł/substancji (np. etanol, niektóre ketony) których pozwolenie nie dotyczy.

Co z substancjami, które nie są objęte decyzją?

W przypadku naliczania zwyżki w instalacjach spalania paliw, program automatycznie nie nalicza zwyżki dla substancji nie objętych decyzją (tlenek węgla, dwutlenek węgla, benzo/a/piren, sadza)

W jakim województwie powinienem rozliczyć opłatę za samochody?

Opłatę za samochody i urządzenia naliczamy w miejscu rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska czyli w województwie, w którym znajduje się siedziba zakładu.

Do kogo zaadresować raporty z programu?

Na wydrukach wpisujemy adresata i wysyłamy sprawozdanie do właściwego Marszałka Województwa.

Czy możemy nie wnosić opłaty?

Nie wnosimy opłaty, jeżeli wyliczona kwota jest ≤ 800,- zł za rok – osobno za każdy rodzaj korzystania ze środowiska (powietrze, woda, ścieki, odpady). Przykładowo: za emisję do powietrza 801 zł, za pobór wód 799 zł, razem do zapłaty 801 zł.
Złożenie wydruków naliczenia opłaty obowiązuje niezależnie od wyliczonej kwoty opłaty. Obowiązek wnoszenia opłat wstecz obejmuje okres 5 pełnych lat, tj. w roku 2015 rok bieżący 2014 oraz lata 2013, 2012, 2011, 2010 a nawet II półrocze 2009 gdyż obowiązek wnoszenia opłat za to półrocze wystąpił w styczniu 2010r. (tak jak w Ordynacji podatkowej).

Co to są małe kotły?

Za kotły o małej mocy uważa się kotły (węgiel, koks, drewno, olej, gaz) o mocy <= 5 MWt (mocy nominalnej na tabliczce znamionowej kotła dzielonej przez jego sprawność), dla których nie jest wymagane pozwolenie albo pozwolenie zintegrowane.

Co to są duże kotły?

Za kotły o dużej mocy uważa się kotły (węgiel, koks, drewno, olej, gaz) o mocy > 5 MWt (mocy nominalnej na tabliczce znamionowej kotła dzielonej przez jego sprawność) ALBO dla których jest wymagane pozwolenie albo pozwolenie zintegrowane (jeżeli mamy 3 kotły opalane węglem po 1,5 MW (razem 4,5 MW) o sprawności 70 %, to moc (tzw. nominalna – wprowadzona w paliwie) wynosi  3 * 1,5 MW / 0,7 = 6,428 MWt, czyli jest wymagane pozwolenie, czyli mamy duże kotły).

Jak naliczyć mniejszą opłatę za małe kotły?

Opłata „ryczałtowa” za „mały kocioł” może być o wiele wyższa niż liczona jak dla „dużych kotłów” i dużo wyższa niż cena modułu programu. Przykładowo za spalenie 100 Mg węgla w półroczu – wyższa o 200–700 zł zależnie od jakości węgla lub w przypadku odpylania. Za spalenie 80 m3 oleju opałowego  wyższa o ok. 200 zł. Opłatę dla „małych kotłów” możemy zgodnie z rozporządzeniem naliczać jak dla „dużych kotłów” – prosimy sprawdzić i podjąć decyzję.

Jak naliczyć mniejszą opłatę za chów i hodowle drobiu?

Opłata liczona ryczałtowo dla chowu i hodowli drobiu jest, w zależności od sposobu utrzymania drobiu, kilkakrotnie wyższa, niż liczona z rzeczywistej emisji substancji modułem „procesy produkcyjne” zgodnie z posiadanym pozwoleniem na emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Przykładowo, zamiast naliczyć ryczałtem, co prawda łatwo i wygodnie, ale płacić opłatę rzędu 1200,- zł, możemy naliczyć zgodnie z przepisami opłatę za emisję poszczególnych substancji (amoniaku i pyłu; emisja siarkowodoru jest śladowa lub niewielka zależnie od sposobu chowu zwierząt) rzędu 350,- zł i w ogóle nie wnosić opłaty – prosimy sprawdzić i podjąć decyzję.

Jak zapobiec utracie danych z programu?

Prosimy okresowo (zawsze po naliczeniu półrocznym) tworzyć kopie zapasowe danych przy pomocy programu „Archiwizator danych” (kopię tworzymy po zamknięciu programu „Środowisko”).