Konsekwencje niewnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Aktualne przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zawarte w Prawie ochrony środowiska i ustawie o odpadach oraz aktach prawnych związanych z tymi ustawami i przepisach szczególnych "zmuszają" przy pomocy czynników ekonomicznych każdy podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska do regulacji stanu prawnego. Służą temu:

Ilustracją skali ryzyka jest wyliczenie, ze zakład, który powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1000,- zł rocznie, jeżeli nie wnosił żadnych opłat od 2009r. i nie posiada odpowiednich decyzji i pozwoleń, po kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska może być na początek 2014r. winien marszałkowi województwa zamiast 5000,- zł za lata 2009-2014 sumę do 35 000.- zł (opłaty + zwyżki + odsetki).

W tej sytuacji najlepszą radą praktyczną jest przede wszystkim jak najszybsza regulacja stanu prawnego i uzyskanie, jeżeli przepisy tego wymagają:

W szczególności dotyczy to małych i średnich zakładów i przedsiębiorstw, ale również warsztatów produkcyjnych i naprawczych, warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługowych, stacji paliw itp., które pomijały do tej pory obowiązki wynikające z opłat za korzystanie ze środowiska, a także obiektów służby zdrowia, szkół, rolnictwa i in.

Naliczenie i wniesienie opłat za korzytanie ze środowiska jest w zasadzie nieuniknione.

Proponuje się przed naliczeniem opłaty za korzystanie ze środowiska rozeznać możliwość odstąpienia od naliczenia odsetek i niezależnie od wyników wstępnych rozmów wystąpić pisemnie o nienaliczanie odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie należności. Oczywiście wniosek taki musi być uzasadniony.