Opłaty za korzystanie ze środowiska

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wnoszenie i naliczanie opłat

Zaległe opłaty wnosimy wstecz od 2015 roku (jak w przypadku zaległych podatków).

Przykład - naliczenie opłaty i sporządzenie raportu

Poniższy film przedstawia przykład naliczenia opłaty za spalanie paliw w silnikach pojazdów i sporządzenia raportu do Urzędu Marszałkowskiego przy pomocy programu Środowisko Opłaty.

 

Za co należy wnosić opłaty?

Opłaty wnosimy za:
- emisję substancji do powietrza (kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt,
- pobór wód (studnie, ujęcia wód powierzchniowych) tylko do roku 2017,
- odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych) tylko do roku 2017,
- magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Nie wnosimy opłat za wodę kupowaną od dostawców oraz za ścieki wprowadzane do kanalizacji lub odbierane ze zbiorników wybieralnych (szamb) – opłaty są wkalkulowane w cenę dostawcy wody lub odbiorcy ścieków.

Konieczność składania deklaracji 

Niezależnie od kwoty wolnej – aktualnie 800 zł za rok za każdy z elementów (powietrze, woda, ścieki, odpady) – formularze naliczenia opłat, podobnie jak deklaracje podatkowe, musimy wysłać w terminie do końca marca do:

  1. Marszałka Województwa – właściwego ze względu na lokalizację instalacji (zakładu), a także miejsce rejestracji pojazdów samochodowych (siedziba firmy) – czasem wysyłamy kilka naliczeń

Odsetki za zwłokę 

W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty za korzystanie ze środowiska, jesteśmy zobowiązani naliczyć oddzielnie i uregulować odsetki ustawowe od kwoty opłaty za czas zwłoki.

W naliczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzeniu zestawień pomoże program Środowisko Opłaty.