Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot wpłaconych opłat za korzystanie ze środowiska

Na stronie KOBIZE Ministerstwo Środowisko opublikowało interpretację przepisów. Wykorzystując tę interpretację wszyscy rolnicy, którzy wnieśli opłaty mogą ubiegać się o ich zwrot jako nienależnych. W szczególności rolnicy, którzy naliczali rozpoczęli naliczanie opłat po decyzji pokontrolnej WIOŚ lub wezwaniu Urzędu Marszałkowskiego, mają prawo ubiegać się o zwrot opłat wraz z odsetkami. 
 
Mówiąc w uproszczeniu:
1. ”Rolnicy” nie są „przedsiębiorcami” zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
2. „Podmioty” są to „przedsiębiorcy” oraz „rolnicy”.
3. Opłaty wnoszą „podmioty” czyli „przedsiębiorcy” oraz „rolnicy”, a także „osoby fizyczne jeżeli obowiązują ich pozwolenia”.
4. Dotychczas interpretacja przepisów była taka, że opłaty wnoszą „podmioty” czyli „przedsiębiorcy” i „rolnicy”, a DODATKOWO „osoby fizyczne z pozwoleniami”.
 
Pismo Ministerstwa Środowiska DIŚoa-4193/09/ds z dnia 03.08.2009r., podpisane przez Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych Irenę Mazur przedstawia następującą interpretację:
„Rolnicy” z jednej strony są „podmiotami” ALE JEŻELI są „osobami fizycznymi bez pozwolenia” to nie wnoszą opłat.
 
Tak więc opłaty wnoszą „rolnicy – osoby prawne” oraz „rolnicy – osoby fizyczne z pozwoleniami” czyli np. hodowcy > 210 DJP trzody chlewnej (wymagana wentylacja mechaniczna, a więc i pozwolenie na emisję).
 
Opłat nie wnoszą „rolnicy – osoby fizyczne bez pozwoleń” czyli np.:
- hodowcy drobiu < 40 000 szt (brak pozwolenia zintegrowanego i jednocześnie < 210 DJP),
- hodowcy bydła w każdej ilości DJP (brak wentylacji mechanicznej, a więc i pozwolenia),
- hodowcy innych zwierząt w ilości < 210 DJP lub w ilości > 210 DJP ale utrzymywanych
  bez wentylacji mechanicznej,
niezależnie od tego, czy prowadzą księgę przychodów, mają REGON, są VAT-owcami itp.
 
Ponieważ oficjalne pismo Ministerstwa Środowiska jest interpretacją przepisów prawa, informujemy, że można występować z pismem do Urzędów Marszałkowskich, powołując się na powyższe pismo Ministerstwa Środowiska (najlepiej załączając kopię pisma) z:
1. informacją o zaprzestaniu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska (dotyczy również osób fizycznych naliczających dotychczas opłatę w wysokości mniejszej niż 400 zł i nie wnoszących opłat),
2. prośbą o zwrot nienależnych opłat wniesionych na poczet korzystania ze środowiska za lata ubiegłe, wniesionych na skutek błędnych informacji uzyskiwanych w urzędach (zgodnie z zestawieniem, z podaniem nr konta, na które należy dokonać zwrotu należności),
3.zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w tej sprawie, w myśl przepisów kpa, będzie rozumiane jako przychylenie się Urzędu Marszałkowskiego do stanowiska wnioskodawcy (w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów o niezgodnym z inną interpretacją prawa zaniechaniu naliczania opłat). 
 

Pismo Ministerstwa Środowiska DIŚoa-4193/09/ds z dnia 03.08.2009r.

pdf-icon  pobierz plik

 

Wybrane paragrafy z ustawy Prawo ochrony Środowiska

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
………………..
20)  podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to:
a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b)  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
 
Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne.