Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok

Na naszej stronie udostępnilismy program do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2013, przy pomocy którego mogą państwo sprządzić raporty do urzędu marszałkowskiego. Ceny programu są takie same jak w poprzednim roku. Koszt programu mogą Państwo sprawdzić wybierając odpowiednią wersję programu stronie zamów programy.

Opis programu Środowisko Opłaty

Pobierz program

Zamów program

Adresy Urzędów Marszałkowskich

 

Zmiana przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

NIE NALICZAMY I NIE WNOSIMY opłat za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2013 r.
ZA CAŁY ROK 2013 WNOSIMY OPŁATY JEDNORAZOWO DO KOŃCA MARCA 2014 r.

Podstawa prawna:
art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.2008.25.150) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2013r.


Nowe brzmienie ust. 2 i 4 w art. 285 oraz ust. 1b i 2 w art. 286 wchodzi w życie z dn. 1.01.2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Art. 285.

1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

3. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.

4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, pod-miot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.

4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, pod-miot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.

______________________________________________________________________________

Nowe brzmienie art. 285 i 286 wchodzi w życie z dn. 1.01.2017 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 1657 oraz z 2012 r. poz. 460).

1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

2. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze środowiska wnosi do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza i w terminie do końca lutego roku następnego za drugie półrocze.

4. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na pod-stawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

5. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

1) za pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50% rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym;

2) za drugie półrocze wnosi się na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze.

6. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzą-ce z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.

7. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.