KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

KOBIZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, powołany do życia na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). Krajowa baza KOBIZE stanowi system informatyczny, zawierający bazę danych o podmiotach korzystających ze środowiska, wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez te podmioty oraz innych danych wymaganych ustawą.

OBOWIĄZEK ZAKŁADANIA KONTA W KRAJOWEJ BAZIE I WPROWADZANIA RAPORTÓW obejmuje wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, a więc, zgodnie z ostatnia interpretacją, objęte obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, łącznie z użytkującymi wyłącznie urządzenia, tj. np. tylko samochody.

Informacje zawarte w Krajowej bazie powinny być zgodne z wykorzystywanymi na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i in.

Na chwilę obecną nie przewiduje sankcji za niewprowadzenie do Krajowej bazy rocznego raportu w terminie do końca lutego.