Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628)

Przejdź do opisu programu do prowadzenia ewidencji odpadów>

USTAWA

O ODPADACH

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.