Prawo Ochrony Środowiska

Każdy podmiot (w tym również osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwoleń) powinien zapoznać się z przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.2018.799)
 2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U.2018.21, ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.2017.1566)

ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (j.t.:Dz.U.2015.314)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2017.2490)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY

 1. ZA OPŁATY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274) z obwieszczeniem o sprostowaniu błędu: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.2014.419)
 2. ZA ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674) - uchylone z dniem 23.01.2013 nową ustawą o odpadach