Prawo Ochrony Środowiska

Każdy podmiot (w tym również osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwoleń) powinien zapoznać się z przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.2013.1232)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j.t.:Dz.U.2010.185.1243, ze zmianami) - obowiązuje do 23.01.2013
 3. Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U.2013.21) - obowiązuje od 23.01.2013
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.2005.239.2019, ze zmianami)
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz.U.2001.63.638, ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607, ze zmianami)
 7. Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) - obowiązuje od 1.01.2014  

ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735) - obowiązuje do 24.01.2015 lub daty wydania nowego rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673) - ważne do 24.01.2015
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816) - ważne do 02.01.2015
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2004.197.2033) - ważne, ale jest projekt

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. 2010 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P.2009.57.780)
 2. 2011 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P.2010.74.945)
 3. 2012 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P.2011.94.958)
 4. 2013 OPŁATY:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P.2012.766)
 5. 2010 OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2007.247.1840)
 6. 2011, 2012, 2013 OPAKOWANIA-STAWKI:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2010.259.1774)
 7. 2010, 2011, 2012, 2013 OPAKOWANIA-POZIOMY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752) 

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY

 1. 2010 i 2011 i 2012 OPŁATY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2009.97.816)
 2. ZA 2013 OPŁATY:
  jeszcze się nie ukazało, nie ma też dostępnego projektu
 3. 2010 i 2011 i 2012 OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2010.259.1775)
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30)
  - uchylone z dniem 23.01.2013 nową ustawą o odpadach - art.209 pkt 8.
 4. 2013 OPAKOWANIA:
  jeszcze się nie ukazało
 5. 2010 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)
 6. 2011 i 2012 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674) - uchylone z dniem 23.01.2013 nową ustawą o odpadach
 7. 2013 ODPADY
  jeszcze się nie ukazało