Prawo Ochrony Środowiska

Każdy podmiot (w tym również osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwoleń) powinien zapoznać się z przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.2013.1232)
 2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U.2013.21)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.2012.145)
 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607) – wygasła 17.10.2014r.
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2014.1413) 
 6. Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888)

ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206) – uchylone z dniem 01.01.2015r.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735) – obowiązuje do 24.01.2015 lub daty wydania nowego rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673) – obowiązuje do 24.01.2015
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816) – obowiązujące do 02.01.2015
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923)
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1974)
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973)
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz.U.2014.1966)
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U.2014.1405)
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2013.1607)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2008.196.1217)
 2. 2010 OPŁATY PÓŁROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P.2009.57.780)
 3. 2011 OPŁATY PÓŁROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P.2010.74.945)
 4. 2012 OPŁATY PÓŁROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P.2011.94.958)
 5. 2013 OPŁATY ROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P.2012.766)
 6. 2014 OPŁATY ROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P.2013.729)
 7. 2015 OPŁATY ROCZNE:
  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (MP.2014.790)
 8. 2010 OPAKOWANIA-PRODUKTY STAWKI:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2007.247.1840)
 9. 2011, 2012, 2013,2014 OPAKOWANIA-PRODUKTY-STAWKI:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2010.259.1774)
 10. 2015 OPAKOWANIA-STAWKI:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (2014.1972)
 11. 2015 PRODUKTY-STAWKI:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U.2014.1968)
 12. 2010, 2011, 2012, 2013 OPAKOWANIA-PRODUKTY-POZIOMY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)
 13. 2014, 2015 PRODUKTY-POZIOMY:
  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2014.1413)
 14. 2014, 2015 OPAKOWANIA-POZIOMY
  Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY

 1. 2010 i 2011 i 2012 OPŁATY PÓŁROCZNE:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2009.97.816)
 2. 2013, 2014 OPŁATY ROCZNE:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274) z obwieszczeniem o sprostowaniu błędu: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.2014.419)
 3. 2010 i 2011 i 2012 PRODUKTY-OPAKOWANIA:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2010.259.1775) ) - uchylone z dn.23.01.2013 nową ustawą o odpadach
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30) - uchylone z dn. 23.01.2013 nową ustawą o odpadach
 4. 2013, 2014, 2015 PRODUKTY-OPAKOWANIA:
  jeszcze się nie ukazało
 5. 2010 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)
 6. 2011 i 2012 ODPADY:
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674) - uchylone z dniem 23.01.2013 nową ustawą o odpadach
 7. 2013, 2014, 2015 ODPADY
  jeszcze się nie ukazało